Print this page
donderdag, 11 april 2019

Persbericht Bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor voor beroep ter inzage

Dinsdag 5 maart heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor vastgesteld. Het definitieve bestemmingsplan ligt van 10 april tot en met 22 mei voor beroep ter inzage. Het bestemmingsplan gaat over de herontwikkeling van de parkeergarage (P2) met kantoortoren, samen met het tankstation en de garage. Ook de parkeerplaats (P3) achter de HEMA hoort erbij. Er zijn door de omgeving 31 zienswijzen ingediend. Samen met de uitvoerige behandeling in de commissie Fysiek domein heeft dit bijgedragen aan aanpassing van het bestemmingsplan.

 Als er geen beroep of verzoek om een voorlopige voorziening wordt aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan is het bestemmingsplan een dag na de beëindiging van de beroepstermijn niet meer te veranderen. De vaststelling publiceert de gemeente op Overheid.nl en in de Staatscourant.

Beroep indienen
Tijdens de termijn van zes weken kunnen diegenen die een zienswijze hebben ingediend beroep instellen tegen het plan. Iedere belanghebbende kan beroep instellen tegen de vastgestelde wijzigingen in het bestemmingsplan. Beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Iedere belanghebbende moet binnen zes weken in het beroepschrift aangeven welke beroepsgrond aangevoerd wordt tegen het besluit.

Parkeren
Omwonenden maken zich zorgen over een toename van de parkeeroverlast door de ontwikkelingen. De gemeente heeft om die reden een parkeeronderzoek laten uitvoeren. Hierin worden aanbevelingen gedaan om de parkeerdruk te verminderen. In 2019 komt het college met een concreet voorstel over een oplossing. In de tussentijd stelt Winter Trust in de nieuwe parkeergarage tijdelijk gratis 100 extra plaatsen (op kenteken) beschikbaar voor bewoners. Na de sloop van P2 wordt het terrein door Winter Trust voor minimaal 1 jaar ter beschikking gesteld als parkeerterrein.

Zie Bestemmingsplan P2 en P3 voor het officiële persbericht.

Laatste wijziging donderdag, 11 april 2019 13:07