vrijdag, 07 juni 2019

Bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor onherroepelijk

Dinsdag 5 maart heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor vastgesteld. Het definitieve bestemmingsplan heeft van 10 april tot en met 22 mei voor beroep ter inzage gelegen. Er is geen beroep of verzoek om een voorlopige voorziening aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiermee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

 Wethouder Linda van Dort: “Vandaag heb ik contact gezocht met de directie van Winter Trust. Ik heb hen geïnformeerd dat er geen beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening is aangetekend voor het bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor. Ik ben blij dat nu de volgende stap gezet kan worden en dat de weg open staat, om de sociale en betaalbare huurwoningen voor onze inwoners te realiseren. De volgende stap zal zijn dat Winter Trust een omgevingsvergunning aanvraagt die getoetst wordt aan de bestaande regels.”

Directie Winter Trust B.V.: “Wij zijn verheugd met het nieuws dat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. De samenwerking met de gemeente is prettig en constructief verlopen en met deze ontwikkeling kunnen we ons steentje bijdragen aan de invulling van de grote woningbouwopgave die er ligt. Door het vervangen van de bestaande leegstaande gebouwen met nieuwe moderne woongebouwen biedt het ook een uitgelezen kans de bebouwde omgeving te verduurzamen.”

Het bestemmingsplan gaat over de herontwikkeling van de parkeergarage (P2) met kantoortoren, samen met het tankstation en de garage. Ook de parkeerplaats (P3) achter de HEMA hoort erbij. Eerder waren door de omgeving 31 zienswijzen ingediend. Samen met de uitvoerige behandeling in de commissie Fysiek domein heeft dit bijgedragen aan aanpassing van het bestemmingsplan.

Omwonenden maakten zich zorgen over een toename van de parkeeroverlast door de ontwikkelingen. De gemeente heeft om die reden een parkeeronderzoek laten uitvoeren. Hierin worden aanbevelingen gedaan om de parkeerdruk te verminderen. In 2019 komt het college met een concreet voorstel over een oplossing. In de tussentijd stelt Winter Trust in de nieuwe parkeergarage tijdelijk gratis 100 extra plaatsen (op kenteken) beschikbaar voor bewoners. Na de sloop van P2 wordt het terrein door Winter Trust tijdelijk ter beschikking gesteld als parkeerterrein.

Laatste wijziging vrijdag, 07 juni 2019 10:51