Veel gestelde vragen

Op 4 juli 2017 is tijdens de inloopbijeenkomst voor bewoners en betrokkenen een enquête aangeboden die door 26 bezoekers is ingevuld. Dit is gebruikt als input voor deze ‘veel gestelde vragenlijst’. Ook vragen en input vanuit de klankbordgroep (vanaf augustus 2017) en diverse (online) kanalen zijn toegevoegd.

(Klik op een van onderstaande vragen om het antwoord zichtbaar te maken)

Algemeen

Wat is Bisonspoor2020?

Bisonspoor2020 is de projectnaam voor de herontwikkeling in de wijk Bisonspoor rondom het winkelcentrum. En omvat onder andere de bouw van een business center, heropbouw van een (grotere) parkeergarage, renovatie van het winkelcentrum, (her)ontwikkeling op diverse delen van het terrein en de openbare ruimte rondom het winkelcentrum.

Bisonspoor is een locatie met economische groeipotentie. Om deze potentie te verwezenlijken zijn diverse stappen nodig om te komen tot een toekomstbestendig concept. De geïdentificeerde kansen voor het gebied zijn benoemd in het ‘Ambitiedocument Bisonspoor’ dat eind 2016 is vastgesteld.

We willen meer halen uit het multifunctionele karakter van de omgeving: wonen, werken en winkelen:

 • We creëren nieuwe parkeervoorzieningen die voorzien in de behoefte van bezoekers en de ondernemers in het complex.
 • De renovatie van het winkelcentrum, aan binnen- en buitenzijde, maakt huren in het winkelcentrum aantrekkelijker en draagt naar verwachting bij aan een prettige en meer hedendaagse winkelervaring en hoogwaardige verblijfskwaliteit.
 • De transformatie en opwaardering van het kantorencomplex zorgt voor een professioneel en goed bereikbaar business centrum met meer bedrijvigheid en ruimte voor groei.
 • De realisatie van extra woningen zorgt voor een positieve economische impuls en een gevarieerder woonklimaat. Er wordt gestreefd om een zorgconcept toe te voegen aan de nieuwbouw (een expliciete wens van bewoners en omwonenden van Bisonspoor).
 • Het opnieuw inrichten van de openbare ruimte zorgt voor een prettige omgeving, met duidelijke bewegwijzering en belevingsgerichte evenementen willen we bezoekers meer uitnodigen en een gevoel van een thuis geven.

Bisonspoor2020 verbindt kantoren, winkels, parkeren en wonen in een vernieuwend, duurzaam en aantrekkelijk gebied in Maarssenbroek. Een plek waar de vele functies elkaar versterken. Waar zowel plaats is voor de individu als voor sociale interactie.

Aan wie stel ik welke vraag?

Vragen over de openbare ruimte zoals het marktplein, openbare weg, P&R en de klankbordgroep kunt u stellen  aan de gemeente Stichtse Vecht via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vragen over het winkelcentrum, kantoren (op het winkelcentrum) P1 en P2 kunt u stellen aan Winter Trust via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vragen over trajecten die samengaan binnen Bisonspoor2020 kunt u stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wanneer ga ik iets merken van de renovatie?

We hopen dat u weinig gaat merken van de renovatietrajecten. Tijdens de renovatie blijven de winkels in het winkelcentrum gewoon open. Mogelijk zult u tijdelijk wat hinder ondervinden tijdens sloop en bouw van parkeergarage P1.  Er worden tijdelijk extra parkeervoorzieningen getroffen voor deze periode bij parkeergarage P2. Met de sloop en bouw van de parkeergarage is het deel dat de grootste impact heeft. Updates over de voortgang kunt u vinden op deze website.

In een later stadium zult u wellicht tijdelijk hinder ondervinden van de sloop van de P2 garage en de bouw van een wooncomplex op die locatie.

Hoe lang gaat de totale verbouwing duren?

De werkzaamheden aan en rondom het winkelcentrum Bisonspoor zullen de komende jaren gefaseerd plaatsvinden. De verwachting is dat de meeste werkzaamheden in 2020 gereed zijn. Een aantal onderdelen zijn nog afhankelijk van bijvoorbeeld wijzigingen in het bestemmingsplan.

Waar vind ik actuele informatie?

U vindt actuele informatie op deze website. Winter Trust heeft een informatiepunt in het winkelcentrum ingericht. In dit Experience center kunnen geïnteresseerden het ontwerp van het nieuwe winkelcentrum, de kantoren en woontorens bekijken.

Parkeergarage P1

Blijft parkeren in de nieuwe parkeergarage P1 gratis?

Parkeren is gratis voor alle bezoekers van het winkelcentrum, met een maximum parkeertijd van 4 uur. Voor huurders van Winter Trust wordt een aparte regeling getroffen.

Waar kunnen andere gebruikers (o.a. bewoners en treinreizigers) hun auto in de toekomst parkeren?

Voor ondernemers en bewoners die huren via Winter Trust worden voorzieningen getroffen zodat ze gebruik kunnen maken van de parkeergarage.

Voor de P&R wordt door de gemeente in samenwerking met de provincie Utrecht gekeken of het mogelijk is om op of nabij het bestaande P&R-parkeerterrein / busstation een  parkeergarage te bouwen.

Hoeveel plekken zijn er na de renovatie in P1 beschikbaar ?

De nieuwe P1 bevat meer dan 1100 parkeerplekken. Voor de renovatie had P1 628 parkeerplekken.

Hoe zien de verkeerstromen er na de renovatie uit?

Bisonspoor wordt een autoluw gebied dat uitnodigt om te wonen, winkelen, recreëren en werken. Een comfortabel verblijfsgebied als totaalbelevenis. Een plek waar diverse functies op loopafstand en in de nabijheid aanwezig zijn. Het openbare gebied zal beter worden ingericht voor fietsers en voetgangers.

 Het autoverkeer zal op de buitenste ring blijven, waarop P1 is aangesloten. Om P1 te kunnen bereiken en te verlaten zullen in- en uitrijstroken stroken worden toegevoegd. Voor de verkeersstromen is een onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie door Goudappel Coffeng.

(her)Ontwikkeling van locaties P2 en P3

Wat gaat er op deze locaties gebeuren?

Wat gaat er op deze locaties gebeuren?

Voor de P3 locatie wordt de mogelijkheden onderzocht voor logistieke, commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Deze invulling past al binnen het huidige bestemmingsplan voor de P3 locatie. Winter Trust onderzoekt daarnaast mogelijkheden om invulling te geven aan de behoefte aan zorgfaciliteiten (zoals beschreven in het woononderzoek en aangegeven door betrokkenen in de omgeving) op locatie van de huidige expeditie (P3). Voor de expeditie op maaiveld moeten dan voorzieningen worden getroffen.

Voor de P2 locatie ligt er een voorstel om een appartementengebouw te realiseren met een maximale bouwhoogte van 70 meter.

Er zijn 250 tot 350 nieuwe huurwoningen gepland waarbij de nadruk zal liggen op huurwoningen in een huurcategorie van circa 700 tot 1000 euro per maand, maar tot een maximum van 1500 euro. Deze nieuwe woningen worden gerealiseerd in een bijzonder gebouw, met een uitgesproken architectuur. Hoe dit gebouw er exact gaat uitzien is nog niet bekend. De eerste concepten tonen wat er mogelijk zou zijn, maar deze zijn nog niet definitief.  

Op de begane grond worden commerciële ruimtes opgenomen met een maximale oppervlakte van circa 1.000m2. Er wordt voorzien in aanvullende parkeervoorzieningen afhankelijk van behoefte.

Er wordt gekeken of de locatie van het Tango tankstation en Vakgarage een geschikte plek is voor het huidige politiekantoor, nu gevestigd op Bisonspoor 333. Daarop volgend wordt verkend of het verplaatsen van de garage en het Tango tankstation mogelijk is nabij de huidige vestigingslocatie (in Maarssenbroek). Deze plannen zijn nog volledig afhankelijk van de gesprekken die lopen met de verschillende betrokken stakeholders. Hieromtrent is nog geen besluit genomen, maar deze verkenning is wel onderdeel van de bestemmingsplanwijziging.

Waar bestaat het bestemmingsplan P2 en P3 uit?

Het bestemmingsplan geeft de kaders op het gebied van functies en bouwen aan waarbinnen de ontwikkelingen plaats mogen vinden. Op hoofdlijnen zijn dit:

Voor de locatie P2:

 • Een appartementencomplex voor maximaal 360 (zorg)woningen waarvan circa 21% sociale woningbouw;
 • Commerciële en zorgvoorziening;
 • Parkeergarage;
 • Een hoogte van maximaal 28 meter met de mogelijkheid tot twee hoogteaccenten van maximaal 60 en 70 meter hoog.

Voor de locatie servicestation:

 • Een tankstation met vakgarage;
 • Een politiekantoor;
 • Zorgwoningen;
 • Een hoogte van maximaal 25 meter.

Voor de locatie P3:

 • Zorgvoorziening in combinatie met maximaal 100 zorgwoningen;
 • Een laad- en losdock ten behoeve van het winkelcentrum;
 • Een hoogte van maximaal 27 meter.

Zijn de plannen voor een woontoren al vastgesteld door de gemeente?

Op 31 januari 2018 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig kader vastgesteld. Hierin zijn kaders gegeven wat op deze locatie mogelijk is, waaronder het realiseren van een wooncomplex op de huidige P2 locatie. De toekomstvisie uit het stedenbouwkundig kader voor het gebied is vertaald in een bestemmingsplan voor P2 en P3. Het bestemmingsplan is op 5 maart 2019 vastgesteld door de gemeenteraad.

Waarom een woontoren met huurwoningen?

Diverse commerciële en niet commerciële onderzoeken wijzen uit dat er in Nederland de komende jaren behoefte is aan woonruimte. In maart van 2016 heeft Nederland een inwonertal van 17 mln. bereikt en de verwachting is dat dit aantal de komende decennia zal groeien naar 18 mln.

In een woningmarktonderzoek uit februari 2016, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht, zijn een aantal trends en ontwikkelingen die een beeld geven van de woningbehoefte binnen de gemeente. In het bijzonder in- en rondom de wijk Bisonspoor. De prognose woonbehoefte toont een vraag naar huurwoningen in Maarssenbroek van ruim 3.000 (in 2020). De prognose is positief te noemen voor de woonbehoefte in de prijsrange 700 – 1000 euro, geschat op 2.362 woningen voor heel Stichtse Vecht. Zie bijlage 5.7 & 5.8 in rapport: ‘Woningmarktonderzoek februari 2016’.

Op dit moment kan is er sprake van een mismatch tussen de marktvraag naar woningen en een overschot in aanbod van kantoorruimte. Ook de samenstelling van de huidige woonvoorraad sluit niet aan bij de demografische ontwikkelingen. Het percentage huishoudens dat ´scheef´ woont in de gemeente Stichtse Vecht wordt geraamd op 22%. 

Daarnaast volgt met de vergrijzende bevolking een toenemende behoefte aan levensloopbestendige woningen en (zorg)voorzieningen. Naar verwachting zullen vooral kapitaal krachtige en boven modale inkomens groepen zelf in hun zorg moeten voorzien. Hier liggen mogelijkheden op het gebied van zorg- en wellnessconcepten voor ouderen en duurzame, levensloopbestendige woonvoorzieningen in Maarssenbroek, de directe omgeving en meer specifiek in Bisonspoor.

Alle bovenstaande ontwikkelingen worden in acht genomen bij het (her)ontwikkelen van de P2 en P3 locatie. 

Waarom is geen rekening gehouden met de richtlijn 30% sociale woningbouw?

Hier wordt wel rekening mee gehouden, echter met enige nuancering. Conform het beleid van de gemeente Stichtse Vecht wordt van een ontwikkelaar (in dit geval Winter Trust) gevraagd om bij nieuwbouw van woningen 30 % van de nieuwbouw aan te bieden in het sociale segment. Dit sluit echter niet helemaal aan bij de daadwerkelijke woningbehoefte.

Uit onderzoek blijkt dat er met name behoefte is aan woningen met een huurprijs tussen de € 700,- en €1.000,- per maand. Realisatie van woningen in dit middensegment van de huurmarkt is juist nodig voor een goede doorstroming op de woningmarkt, wat met name in de bestaande voorraad woningen van het lagere segment ruimte creëert.  

Hier wordt als volgt invulling aan gegeven: twee leegstaande kantoortorens (toren 5 en toren 6 op respectievelijk P2- en P1-locatie) worden gesloopt. Hierdoor wordt 12.000 m² leegstaande kantoorruimte onttrokken aan de markt. Dit is een positieve ontwikkeling, passend in het beleid van de gemeente en provincie. Afgesproken is nu om voor de eerste 12.000 m2 nieuwbouw de 30% sociale norm niet van toepassing te laten zijn. Voor het meerdere boven de 12.000 m2 zal de 30% sociale norm uiteraard wel worden toegepast.

Daarnaast streven we ernaar de woningen en voorzieningen rondom de woontoren af te stemmen op (zorg)voorzieningen. Denk dan aan bijvoorbeeld levensloopbestendige woningen.

Wat is het effect op verkeersstromen en verkeersafwikkeling?

In de voorbereidingen voor het bestemmingsplan is onderzocht hoeveel extra verkeer er op de Safariweg gaat rijden als gevolg van de ontwikkeling van P2 en P3. Naar verwachting neemt de hoeveelheid verkeer op de Safariweg met circa 10% toe. De Safariweg heeft voldoende capaciteit om het extra verkeer op te vangen, zonder dat er problemen met de doorstroming ontstaan. We verwijzen voor meer informatie naar het onderzoek van Goudappel Coffeng, te vinden op deze website.

Wat is het effect op de parkeerdruk wanneer er nieuwe woningen komen op de P2 locatie?

Onder de woontoren worden parkeervoorzieningen gerealiseerd. Het is de verwachting dat een groot deel van de bewoners van de P2-locatie zijn of haar auto daar kan parkeren. Bewoners en bezoekers kunnen ook van de P1-locatie gebruik maken.

In het centrumgebied Bisonspoor verandert bovendien de structuur aan parkeervoorzieningen. Bestaande voorzieningen, zoals P2 gaan weg en er worden nieuwe voorzieningen bijgebouwd (bijvoorbeeld op P1). Om de effecten hiervan op de parkeerdruk te toetsen is een parkeerbalans opgesteld. Hieruit blijkt dat er in de nieuwe situatie op alle dagen voldoende parkeercapaciteit is. Zie voor meer informatie het parkeerbalans onderzoek.

Zijn de woningen Co2 neutraal?

De woningen op de P2 locatie worden met aandacht voor duurzaamheid gebouwd. Hoe dit precies vorm krijgt, wordt met de uitwerking van het ontwerp bepaald. Sowieso wordt uitgegaan van een EPC (energie prestatie coëfficiënt) van 0,4 en dat is nagenoeg energieneutraal. De ambitie is om de woningen volledig CO2-neutraal te realiseren. Of dit haalbaar is wordt bepaald aan de hand van een haalbaarheidsstudie.

Andere maatregelen rondom duurzaamheid?

Winter Trust heeft vanaf circa 2002 energie besparende maatregelen genomen in het complex Bisonspoor. Dit heeft voor zowel het kantoordeel alsmede het winkeldeel  geleid tot een B label.  Deze investering in een duurzame leef- en werkomgeving zal ook gedurende de komende jaren doorgaan. Maar de uitvoering van toekomstige duurzaamheidsmaatregelen is wel mede-afhankelijk van de financiële en technische haalbaarheid. In het kader van duurzaamheid wordt vanzelfsprekend altijd voldaan aan de wettelijke vereisten. De economische en technische haalbaarheid wordt steeds bekeken als onderdeel van de hele transformatie en passend bij de uitstraling van het gehele complex.

Naast duurzaamheidsmaatregelen ontstaat er met aanvullingen in de functies binnen de wijk meer variatie in type gebouwen, architectuur en openbare ruimte. Dit helpt bij het flexibel omgaan van veranderende leefomgevingen. Ook dit is een vorm van duurzaamheid. Verder zullen de woningen zonder gas aansluiting worden gerealiseerd.  

Wat is het effect op geluidsoverlast voor de omgeving maar ook voor toekomstige bewoners (bv geluidsoverlast van het station)?

De P2-locatie ligt op korte afstand van het station en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht. Er is onderzoek uitgevoerd naar de geluidseffecten hiervan op de woningen. Uit het onderzoek blijkt dat maatregelen aan de gevel nodig zijn om geluidsoverlast in de nieuwe woningen te voorkomen. Hier kan gedacht worden aan bouwen met ‘dove’ gevels of vliesgevels. Met de uitwerking van het ontwerp van de woontoren wordt hier rekening mee gehouden, daarom is het huidige concept nog zeker niet definitief. Maatregelen worden genomen om hinder voor de bestaande bewoners te voorkomen.

De parkeergarage onder P2 wordt direct op de Safariweg aangesloten. De bewoners van de appartementen tegenover de woontoren hebben daarom geen hinder van de in- en uitrit van de parkeergarage.

Komen er ook nieuwe zorgvoorzieningen?

Plannen voor zorgwoningen of een zorgconcept (zoals levensloopbestendige woningen, een gezondheidscentrum of huisartsenpost) worden overwogen en getoetst op haalbaarheid.  

Welk effect heeft dit ontwerp/deze woontoren op bezonning en zicht?

Er zijn momenteel diverse studies uitgevoerd, onder andere een zogenaamde bezonningstudie, daaruit blijkt dat alleen op enkele dagen in december schaduw kan vallen op een klein deel van de woningen in de omgeving. Deze informatie is te vinden op dit blog. Voor het overige zijn geen nadelige effecten te verwachten.

Daarnaast zijn er ook enkele zichtpunten opgesteld waarin te zien is wat het effect is van de nieuwbouw van de P2-toren op het uitzicht. Deze zichtpunten moeten worden gezien als een studie naar de hoogte van het gebouw. Het concept van het gebouw kan nog wijzigen. Kijk voor meer informatie op dit blog

Om wat meer inzicht te geven in hoe een dergelijk gebouw in de omgeving past, zijn 3D weergaven gemaakt. Met deze studies op basis van dit concept is een inschatting te maken hoe een dergelijk type gebouw zich in de ruimte zou verhouden. De 3D weergaven zijn beschikbaar tijdens de inloopbijeenkomsten in maart en bij het experience center dat in BISON Shopping Center (vanaf april geopend, voor openingstijden kijk op www.bisonshopping.nl)

Wat is het effect op wind, is er voorzien in een windbelastingonderzoek?

We weten dat het bouwen van een hoge toren effecten kan hebben op de windbelasting op straatniveau. Deze worden in een later stadium nog onderzocht. Dit valt niet binnen een bestemmingsplanwijziging maar binnen het vervolg traject.

Wordt de woontoren daadwerkelijk 60 of 70 meter hoog?

Bij het opstellen van het stedenbouwkundig kader  is gekeken naar de verhoudingen tussen de bestaande bouw en waar mogelijk een groter object zou kunnen passen. Bij het vaststellen van het stedenbouwkundig kader is gesproken over een maximum hoogte van 70 meter. Voordat een woontoren met een dergelijke hoogte kan worden gebouwd moeten echter eerst de stappen van de bestemmingsplanwijziging worden doorlopen. Daarnaast zijn meer studies nodig om de haalbaarheid van bepaalde vorm en uitvoering te bepalen. Deze studies volgen in een later stadium.

Wat als ik de woontoren niet mooi vind, of niet vind passen in de omgeving?

De gemeente Stichtse Vecht heeft in haar welstandsbeleid kaders afgegeven voor de architectuur en dat het ontwerp van de woontoren aan deze eisen zal voldoen. U kunt altijd gedurende de zienswijzenperiode, 6 weken lang uw zienswijzen indienen rondom het bestemmingsplan ontwerp.

Bestemmingsplan

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staan regels voor bouwen en gebruiken van gronden. Ook beschrijft het bestemmingsplan welke functies en bebouwing zijn toegestaan op de locatie zoals bijvoorbeeld, wonen, winkelen, maatschappelijke voorzieningen of toewijzen van ruimte als kantoor- of bedrijfslocatie.

Hoe verloopt het proces na de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad?

Als het bestemmingsplan is vastgesteld wordt de provincie geïnformeerd over de wijzigingen.
Daarna worden het vaststellingsbesluit en het gewijzigde bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd in het kader van beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.
Als beroep en/of een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend dan krijgt de gemeenteraad daarvan een afschrift van de Raad van State. Als er geen beroep of verzoek om voorlopige voorziening wordt aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan is het bestemmingsplan een dag na de beëindiging van de beroepstermijn onherroepelijk.

Als ik bezwaar wil maken tegen de bouw van een woontoren op de P2 locatie, wat moet ik dan doen?

U kunt schriftelijk een zogenaamde zienswijze indienen bij het college van B&W gedurende de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen zes weken lang een officiële reactie geven op het ontwerpbestemmingsplan. Wij kondigen de ter inzage legging aan op deze websit, maar ook via de digitale nieuwsbrief en een wijkbericht. Houd deze dus goed in de gaten. Naar verwachting zal dit eind mei gebeuren.

Openbare ruimte

Als het Marktplein wordt aangepakt, waar wordt dan de weekmarkt (zaterdag) gehouden?

Tijdens de sloop en nieuwbouw van de parkeergarage P1 is het Marktplein tijdelijk ingericht als parkeerplaats. Als de parkeergarage klaar is wordt het dit plein heringericht. De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2019 zal plaats vinden. Tijdens de sloop en nieuwbouw van parkeergarage P1 en de herinrichting van het Marktplein wordt de zaterdagmarkt gehouden bij het Safarigebouw.

Als P2 vol staat met auto's, waar moet ik dan parkeren

Tijdens de sloop en nieuwbouw van de parkeergarage P1 worden bezoekers aan het winkelcentrum verwezen naar parkeergarage P2. Als deze vol staat kan geparkeerd worden op het Marktplein of de parkeerplaats naast de ingang nabij de Albert Heijn. Daarnaast zijn  in de nabijheid van het winkelcentrum op diverse plaatsen tijdelijk parkeerplaatsen aangelegd.

Worden alle straten en pleinen rondom het winkelcentrum aangepakt?

Ja, alle straten en pleinen binnen de binnenring en de binnenring zelf tussen het Marçs-gebouw en het politiebureau worden aangepakt.

Het nieuwe kruispunt ter hoogte van de in- en uitgang van de parkeergarage en de wijk Antilopespoor zorgt voor verwarring.

Met name links af de wijk in en rechtsaf de wijk uit wordt niet gesnapt door automobilisten. Ook de voorrangsituatie is niet helemaal duidelijk. Wat doet de gemeente hieraan?
De bochtstraal richting de parkeergarage is helaas niet goed aangebracht. Deze wordt verwijderd. De gemeente kijkt op dit moment naar mogelijkheden om de rijrichtingen te verduidelijken zodat het duidelijker wordt hoe men hoort te rijden.

Wordt het voetpad vanuit de wijk Antilopespoor doorgetrokken naar het station?

Het voetpad langs de Safariweg wordt doorgetrokken naar de ING bank en maakt zo de aansluiting naar het stationsplein. Voordat het voetpad doorgetrokken kan worden plaatst de gemeente hier eerst een nieuwe oeverbeschoeiing langs het water. Dit gebeurt binnen een paar weken.

Komen de bomen langs de Safariweg terug?

Eind oktober worden de nieuwe bomen langs de Safariweg aangeplant. Met bewoners van de woningen die uitkijken op de nieuwe weg en de klankborgroep wordt in een bewonersavond op 8 oktober de keuze gemaakt welke bomen dat zijn.